Bachelor Minorities & Multilingualism

Yn ús bachelorprogramma Minorities and Multilingualism leare studinten om etnolinguïstyske minderheden te ferlykjen en te kontrastearjen, benammen út it perspektyf wei fan meartalichheid, polityk en kultuer. It programma biedt in alsidige kombinaasje fan fakken, lykas taalkunde, politike en kulturele skiednis en sosjolinguïstyk. Sa krije studinten de hânfetten oanrikt om allerhanne aspekten fan minderheden, minderheidskultuer en meartalichheid akademysk te bestudearjen.

Wêrom minderheden?

Ien fan de grutste útdagingen fan moderne demokrasyen is om in stabile balâns te finen tusken ienheid en ferskaat. Hoe om te gean mei etnyske en kulturele ferskillen, dat is de sintrale fraach. Minderheden meitsje de kearn fan dy diskusje út. Dat kin gean om âlde etnolinguïstyske minderheden dy’t yn in grutter steatsferbân lokalisearre binne. Op dit stuit soargje guon fan sokke minderheden, lykas de Katalanen yn Spanje en de Russysktaligen yn Oekraïne foar geopolitike spanningen troch har stribjen nei ûnôfhinklikheid of ôfskieding fan de sintrale steat.

Tagelyk kreëarje migraasjestreamen oer de hiele wrâld allerhanne nije minderheden lykas de Koerden yn Dútslân en Marokkanen yn Nederlân. Wylst de ‘âlde’ minderheden allegear rjochten tawiisd krigen ha om har taal en kultuer te behâlden, krije dy nije minderheden sokke rjochten net; sy wurde achte om gau de mearderheidstaal en –kultuer fan it nije thúslân oer te nimmen om sa folslein yntegrearje te kinnen.

Struktuer fan it programma

It earste jier begjint mei harkkolleezjes oer minderheidstalen, taalkunde en politike en histoaryske aspekten fan minderheden en de multikulturele maatskippij yn Europa. Studinten leare oer meartalichheid en maatregels om it brûken fan in taal te regulearjen of te fersterkjen en sa de sosjale status fan in taal te feroarjen. In part fan it twadde jier wurdt bestege oan ûndersyk en studinten kieze ien fan in hele protte beskikbere minoaren of se begjinne har te spesjalisearjen yn in spesifike minderheidstaal, lykas Frysk, Katalaansk of Turks. Ofhinklik fan har kar kinne studinten dy taal leare yn Grins, op in oare universiteit yn Nederlân of yn it bûtenlân (yn it tredde jier). As alternatyf is it ek mooglik om in oare minor te folgjen, bygelyks yn skiednis of ynternasjonale betrekkingen, of in staazje te dwaan yn Nederlân. Ast foar it Frysk kieze wolst, folgest de kursussen fan it Fryske trajekt. De bachelor wurdt ôfrûne mei in skripsje. Tige gelearde studinten kinne har programma útdaagjender meitsje troch de ferbreedzjende en ferdjipjende fakken fan it Honours College te folgjen.

Spesjalisaasje

De oplieding biedt studinten de mooglikheid om har te spesjalisearjen yn in spesifike minderheidstaal en –kultuer (it ‘minorprogramma’). Sy kinne dan bygelyks in part fan har stúdzjeprogramma yn it bûtenlân trochbringe oan in partneruniversiteit om har kennis fan in spesifike minderheid te ferdjipjen, of staazjerinne by in relevante (ynternasjonale) organisaasje. Studinten kinne der bygelyks foar kieze om in healjier te ferbliuwen yn in regio mei in minderheidstaal en –kultuer, yn of bûten Europa.

Tichter by hûs kinne studinten har ek ferdjipje yn Fryske taal en kultuer troch it unike Fryske trajekt te folgjen binnen de oplieding Minorities and Multilingualism.

De miening fan in studint

Yn it programma rinne in soad studinten en dosinten om mei ferskillende kulturele en linguïstyske eftergrûnen. “Trochdatst yn kontakt komst mei al dy talen en kultueren komme de dingen dy’tst by de oplieding learst ekstra ta libben. It jout de studint in earstehâns perspektyf op minderheden en meartalichheid: wy ûnderfine it om ús hinne.” Ek al is it programma aardich nij, it biedt no al “in grut ferskaat, en it fynt in goeie balâns tusken de mear taalkundige kant fan ’e saak en it politike en histoaryske diel.”

Utsjoch op wurk

Nei it ôfrûnjen fan it bachelorprogramma kinne studinten ynterkulturele problemen tusken minderheden en mearderheidsgroepen analysearje – en oplosse! It programma stelt ta doel om dy ta te rieden op in karriêre op lokaal, nasjonaal of ynternasjonaal nivo dêr’t ferskillende talen en kultueren inoar treffe.

As ekspêrs yn sosjale diversiteit kinne ús studinten wurk fine yn allerhanne sektoaren. Multinationals bygelyks ha ferlet fan taalbeliedsadviseurs dy’t effektyf omgean moatte mei de grutte kulturele ferskillen tusken har wurknimmers. Mei in titel yn minderheden en meartalichheid kin it ek nijsgjirrich wêze om fierder te gean yn ’e sjoernalistyk om regionale en ynternasjonale konflikten te ferslaan dêr’t kennis fan ynterkulturele kommunikaasje, identiteit, groepsfoarming en meartalichheid ûnmisber by binne.

Studinten dy’t it Fryske trajekt folge ha, binne ekstra ynteressant foar de gemeentlike en provinsjale oerheid yn Fryslân, foar de ynstituten dy’t har mei Fryske taal en kultuer dwaande hâlde, mar ek yn De Haach binne taalbeliedsmakkers oan it wurk.

top-rated-programme-university-rgb-1 (1)

Kursussen

Thousands of languages are spoken on this planet, but scientists predict that only a few hundred of these will survive in the long run. Why do smaller languages die? Can smaller languages be saved? Or would it just be for the best if we all just started to speak English? Dr. Nanna Hilton, specialised in language contact and vitality, teaches students about the general typological traits of minority languages and their speech communities. The course helps students understand which social and political factors prevent a language from dying, and how you can make sound predictions about the vitality of a language. Through a number of case studies from Europe and beyond, interactive classes are taught which focus on developing a broad theoretical foundation combined with teaching them practical skills about language revitalisation. This is a 2 x 5 ECTS course.

Taught by Prof. Goffe Jensma and Dr. Tilman Lanz, this course lays the foundation for the cultural-historical part of the BA-programme, introducing students to theories and concepts on minorities, identity formation and nationalism. The course examines how nationalism and state formation have resulted in the emergence of many subnational minorities in modern Europe. Sketching their cultural history, particular attention is paid to the way in which these minorities deal with origin, tradition, and history: how they construct their identity in relation to the dominant majority. In addition, students learn how new minorities have emerged as a consequence of migration. Taking a comparative perspective, this course analyses similarities and differences between these localised and migrant minorities. In the seminars, students collect and present data on one or more specific minorities. The course’s final assessment (2 x 5 ECTS) is a written exam.

Lecturer Dr. Eva J. Daussà introduces the student to linguistics, the study of language. The course addresses questions such as, what is specific about human language as opposed to the communication systems employed by animals? What can we learn about how we create personal and social relationships, through the study of language? This introduction to linguistics furthermore offers students insight into the various subfields of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics, as well as linguistic ecologies, language contact and change, and writing systems. By conducting their own linguistic analyses, students learn to apply their knowledge in topical case studies. This is a 2 x 5 ECTS course.

The consequences of multilingualism for individuals and society are at the core of this course. Students learn about language acquisition, the cognitive effects of knowing and using more than one language, and approaches to multilingualism in the family context and in education.

Lecturer Dr. Eva J. Daussà also introduces students to issues of language policies and language planning at formal and informal levels, and how this influences individuals and communities. Students acquire background knowledge and skills that are invaluable for educators, policy makers, language professionals, language scientists, and even forensic investigators. The course is also assessed through a final exam. This is a 2 x 5 ECTS course.

Post 1989 developments of globalisation and migration have an enormous impact on the lives of localised and immigrant minorities, especially in Europe, but also elsewhere in the world. Prof. Goffe Jensma offers a political and sociological top-down-approach to this process in the first half of the course, whereas Dr. Tilman Lanz shows an anthropological bottom-up-perspective in the second. Students learn how European and other countries have dealt with problems of immigration and integration, while at the same time celebrating cultural and linguistic diversity. They are invited to think critically about identity construction and the political management of cultural differences in an era of globalisation. The final assessments of this 2 x 5 ECTS course are a written exam and a position paper.

This course considers general scientific methods and techniques that are relevant in multidisciplinary research within the field of minorities and multilingualism. In the first, qualitative block, anthropologist Tilman Lanz teaches students critical concepts and methods they need to successfully complete the research component of the programme. The focus in this block is on a key concept in qualitative research, which is participant observation.

The second part of the course will concern itself with (socio)linguistic research. Students learn to apply quantitative methods, including what to keep in mind when designing a quantitative study and how to analyze the data using basic statistics such as t-tests and correlations. Next to a final exam, students are assessed by weekly assignments, a presentation, and a research project they work on in a group. This is a 2x5ECTS course (280 hours of study).

This course surveys how the disadvantaged position minorities find themselves in are reflected in literature, film and other art forms. Together with lecturer Jesse van Amelsvoort, students look at minority representation, as well as the possibilities for self-representation by minority authors, filmmakers and artists. Key concepts are identity formation, recognition and inclusion. Students will study and come to understand how these notions are connected with language, canonization and nationalism. This course maps and analyses these concepts through a combination of theory from literary, cultural, gender and postcolonial studies and case studies. The course is assessed through various written and oral assignments. The final assignment asks of the students to translate their ideas to a wider, non-academic audience and engage in their own minority representation by way of a photo essay. This is a 2 x 5 ECTS course (280 hours of study).

Cultural heritage often has been used to impose a dominant culture on minority groups, but has increasingly become a means for minorities to present, safeguard and sometimes even strengthen their traditions and identity as well. The course consists of a theoretical approach to the field of heritage studies with a focus on national heritage, heritage and minorities, different forms of heritage, the powers that shape our understanding of cultural legacy and heritage tourism. The northern parts of the Netherlands function as a local laboratory, as the students visit some cultural heritage sites to discuss the theoretical notions. Finally, the students apply their research skills and theoretical knowledge by conducting fieldwork based on one of the themes discussed in the theoretical part or related to one of the sites visited.

Into the Local Laboratory offers a practical lecture-seminar learning environment in which students will be introduced to the study of language in multilingual situations as encountered in the Northern provinces in the Netherlands. The lecture portion of this module will introduce students to the practice of socio- and psycholinguistic research and methodological debates within the field. The seminars will constitute of intensive methods workshops in which students apply their knowledge in the field. Students will also be given the possibility to visit and study language labs, multilingual schools, nursery homes, and the multilingual streets of the North of the Netherlands. During this course, the knowledge acquired from Research Methodology (LHF034B05) will be put into practice. Students will draw up a research design and examine and use methods and techniques in the field to critically and systematically evaluate beliefs, ideas, and data related to issues in multilingualism. The main aim of this course is to provide students with practical experience in applied research methods and skills that are transferable across a wide range of (research) careers.

Taught by Dr. Joana Duarte, this course offers students first-hand knowledge of bi- and multilingual education at various levels and with respect to a range of target languages: dominant or majority languages, traditional and new foreign languages as well as regional and minority languages and immigrant languages. The course consists of two blocks in semester II. In addition to the final research paper, students do exercises, give presentations and complete a course paper in this 2 x 5 ECTS course (280 hours of study).

This course introduces third year students in the M&M programme to the concept and associated techniques of intercultural communication. Following the theme of the programme, this course’s focus is on language as well as culture but, especially, on the interplay of both in intercultural communication. Throughout the course, we explore in what domains of contemporary intercultural interactions various different forms of communication may be fortuitously deployed. This includes the workplace, international classroom situations, group and intersubjective relations, legal aspects, socio-economic considerations, or relations of power.

In this course you are introduced to the fields of gender and sexuality studies, with a particular focus on LGBTQ+ minorities. You learn about theories of gender and sexuality, and about the histories of LGBTQ+ minorities in different parts of the world. Because these are much debated topics in society at large, we regularly relate our findings to contemporary news and media. Your knowledge of theories on gender and sexuality is tested through a written exam. Throughout the course you work on a portfolio, by way of which you also train research, writing, and presentation skills.

At the end of the BA-programme, students have to prove that they are capable of working with the concepts, theories and methodologies taught in the past three years by writing a bachelor thesis. Supervised and encouraged by one of our staff members, students think of a challenging and valuable research question, draft a thesis plan, conduct their qualitative and/or quantitative research, analyse the results and write a bachelor thesis. They are invited to do comparative research of different minority groups and to focus on a (socio)linguistic, historical or anthropological perspective.

In order to get the best out of your academic studies, students are encouraged to do an internship in the Netherlands or abroad, for example at a company, an institution, or a (governmental) organisation that is concerned with minority languages and/or culture. Both abroad and in the Netherlands, internships give you the opportunity to develop your network, to experience a work environment and to prepare yourself for the labour market. If you are enthusiastic about a certain place and a certain internship, staff members are always willing to help you to get you there. Alternative for doing an internship is taking one of the optional courses ‘Multilingual Education’ and ‘Intercultural Communication’.

Tiid

Alle dagen tusken 9:00 oant 17:00

Lokaasje

Bachelor: Grins
Master: Ljouwert

Wannear?

Moandei 4 september 2017 – Freed 6 july 2018