Minor Frisian Language and Culture

Why Frisian?

Frisian is the only second official language in the Netherlands, spoken by some 450.000 Frisians in the north of the country (and circa 10.000 Frisians in Germany). Only a small elite can actually write it. Therefore, like so many other minority languages, Frisian is something in between a dialect and a state language. Throughout the last two centuries, the use of Frisian has been contested and defended time and again. Nowadays, quite a few institutions promote the Frisian language. It is protected by European treaties and mandatorily taught at school. Despite EU efforts, its speakers are more proficient in Dutch than in Frisian. And exactly this makes it all the more interesting. The Frisian language shows the interesting dynamics of minority languages in general. It is an excellent example of how minority languages attempt to create a balance between local and global, between unity and diversity.

Minor Frisian Language and Culture

The minor Frisian Language and Culture is devoted to the study of the Frisian language and culture. You have the opportunity to put together your own programme of 30 ECTS credit points, or 15 ECTS credit points in consultation, by choosing from 10 course units, each of which is specifically designed for this field of study. This means that you can use this Minor to learn how to speak and write in Frisian. Or, you can acquire more substantive knowledge about subjects including modern Frisian literature, history and heritage, linguistics, and Old Frisian. Should you want to work in Friesland after graduating, then this Minor is certainly a useful addition to your CV. The substantive course units within this Minor are designed to impart you with specialist knowledge on the subject of minorities, their heritage and their scientific self-reflection. Of course, it is also possible to simply follow your heart, your curiosity and your interests.

The following Minor variants have been composed from the available course units in Frisian language and culture, adding up to 100 ECTS:

Fryske taalfeardigens/Frisian language skills (language in class: Frisian)

In this variant, you learn Frisian up to a C1/C2 level. The focus is mainly on learning to write Frisians in several registers. The entry requirement for this course is a command of Frisian at CEFR/CEFR level B2, the final level of the Frisian as Foreign Language course.

This variant consists of:

 • Friese taalvaardigheid 1a (5 ECTS)
 • Friese taalvaardigheid 1b (5 ECTS)
 • Friese taalvaardigheid 2a (5 ECTS)
 • Friese taalvaardigheid 2b (5 ECTS),

And one or two courses of 5 or 10 ECTS of your choice:

 • Fries als minderheidstaal 1 (5 ECTS)
 • Fries als minderheidstaal 2 (5 ECTS);
 • Friese Taalkunde (10 ECTS);
 • Geschiedenis en erfgoed van Friesland (10 ECTS)
 • Fries(talig)e literatuur (10 ECTS)
 • Oudfries (10 ECTS)

Frisian as Foreign language (language in class: English)

 • Frisian as foreign language 1 (10 ECTS)
 • Frisian as foreign language 2 (10 ECTS)
 • Frisian as foreign language 3 (10 ECTS)

In this variant, you develop Frisian language skills from scratch up to ERK/CEFR level B2.

This English-taught course of 3 x 14 weeks and 30 ECTS can (also) be taken online and by students without any proficiency in Dutch and/or Frisian.

Frisian Studies/Friese geschiedenis, literatuur en erfgoed (language in class: Frisian, Dutch if asked)

In this variant, you follow 3 out of 4 available modules in the field of frisistics, the science of Frisian language and culture:

 • Friese Taalkunde/Frisian linguistics (10 ECTS)

In terms of phonology, morphology, syntax and pragmatics, Frisian is characterized by striking phenomena. This course examines these linguistic properties of the Frisian language system, mainly from a theoretical linguistic perspective.

 • Geschiedenis en erfgoed van Friesland/History and Heritage of Fryslân (10 ECTS)

In this course, you get an overview of the Frisian history from the ‘glorious’ early Middle Ages to the present, and gain insight into the remaining material heritage. The ways in which Frisians and non-Frisians deal with this past are also discussed.

 • Fries(talig)e literatuur/Frisian (linguistic)literature(10 ECTS)

Especially from the nineteenth century onwards, a numerically small, but qualitatively full-fledged literature arose in Friesland that is still fully valid and continues to develop today. In this course, you become acquainted with the history of this literature, read a number of canonical works and gain insight into the literary-sociological properties of Frisian literature as a minority literature.

 • Oudfries/Old Frisian (10 ECTS)

Old Frisian is the medieval predecessor of modern Frisian. It has been called ‘the first cousin of English’. We have written sources from the period 1100-1550; they mainly consist of legal texts. In this – popular – course you will learn to translate Old Frisian (using the usual tools), and places in the social, political, legal and linguistic history of the Middle Ages.

Questions?

For more information, you can contact Dr. Sjoerd-Jeroen Moenandar.

Courses

Der wurde op de wrâld tûzenen talen praat, mar wittenskippers foarsizze dat der úteinlik mar in pear hûndert fan oerbliuwe sille. Hoe komt it dat lytsere talen útstjerre? Kinne lytsere talen rêden wurden? Of kinne we mar it bêste gewoan mei ús allen oerstappe op it Ingelsk? Yn dizze kursus learst oer de skaaimerken fan minderheidstalen en de mienskippen dy’t minderheidstalen prate. Troch de kursus learst hoe’t it komt dat sosjale en politike faktoaren foarkomme kinne dat in taal útsjert en hoe’tst sinnige útspraken dwaan kinst oer de fitaliteit fan in taal. Hoewol’t de klam yn dit fak leit op it Frysk as minderheidstaal, wurkje wy ek mei case studies oer oare parten yn Europa. Dit is in kursus fan 2 x 5 ECTS.

Oan it begjin fan de ‘Fryske track’ wurdt studinten oanleard om it Frysk op akademysk nivo te skriuwen, in kwaliteit dêr’t de studinten yn it fierderetrajekt net sûnder kinne. Taalfeardichheid I is opsplitst yn twa dielmodules fan elk 5 ECTS-stúdzjepunten. It fak wurdt jûn troch Willem Visser, in betûft Frysk taalkundige. Fan studinten wurdt ferwachte dat se it it Frysk al aardich ferstean, prate en lêze kinne. Oars wurdt har earst in kursus Frysk foar net-Frysktaligen oanret. Elke studint hâldt yn alle gefallen ien presintaasje. Der binne wyklikse opdrachten en it fak wurdt ôfsletten mei in skriftlik tentamen. It fak is goed foar twa kear 5 ECTS-stúdzjepunten (280 stúdzje-oeren).

Dit fak is it ferfolch op Taalfeardichheid I en wurdt ek wer fersoarge troch Willem Visser. It biedt in fierdere ferbreding en ferdjipping fan de Fryske skriuwfeardichheid. Studinten wurde traind yn it skriuwen fan linich Frysk yn ferskillende sjenres, lykas mails, formele brieven en sollisitaasjes, mar benammen yn akademyske sjenres as resinsjes, ûndersyksferslaggen en essees. Fierders makket it fak studinten bewust fan de Fryske taalnoarm. Elke studint hâldt yn alle gefallen ien presintaasje. Der binne wyklikse opdrachten en it fak wurdt ôfsletten mei in skriftlik tentamen. It fak is goed foar twa kear 5 ECTS-stúdzjepunten (280 stúdzje-oeren).

Yn dit kolleezje leart de studint oer de Fryske skiednis mei al syn ferskillende betsjuttingslagen: de myten fan de midsieuwen, de Fryske Frijheid, de opkomst fan in ferstêdske merkekonomy yn de iermoderne tiid en de tastânkomming fan dy ‘typysk Fryske’ plattelânskultuer yn 19e en 20e ieu dy’t elkenien bewust of ûnbewust sa goed ken. Histoarikus en heechlearaar Goffe Jensma hantearret de ‘topografyske’ metoade: alle twa wiken stiet in Fryske stêd, in doarp of in oar lânskipselemint sintraal. Troch fan dy plakken de skiednis troch de ieuwen hinne te rekonstruearjen, krijt de studint kennis en ynsjoch yn de ferrassend gelaagde kultuerskiednis fan Fryslân. Histoaryske skriuw- en ûndersyksfeardichheden wurde bybrocht troch wyklikse opdrachten, in presintaasje en in einwurkstik. It fak stiet foar 10 ECTS (280 stúdzje-oeren).

It fuortbestean fan it Frysk is nau ferfrissele mei de skiednis fan de Fryske literatuer. Yn dit kolleezje wurde de eigenaardichheden fan de Fryske literatuer bestudearre troch mei-inoar in oantal fan de belangrykste teksten út de Fryske literêre kanon te lêzen en te analysearjen. Dosint Goffe Jensma, heechlearaar Fryske taal- en letterkude, leit dêrby de klam op de maatskiplike funksje fan literatuer en op de represintaasje fan de Fryske maatskippij yn de literatuer fan benammen de 19e en 20e ieu. Sa pleatst dit fak de Fryske literatuer yn it ramt fan Fryslân as minderheidskultuer. Undersyksfeardichheden op it mêd fan literatuerwittenskip wurde de studint bybrocht troch wyklikse opdrachten, in presintaasje en in einwurkstik. It fak stiet foar 10 ECTS (280 stúdzje-oeren).

Dit fak jout de studint in basale kennis fan grammatika yn it algemien – fonology, morfology en syntaksis – en fan de grammatika fan it moderne Frysk yn it bysûnder. Dosint Willem Visser, in betûft Frysk taalkundige, behannelet yn de kolleezjerige spesifike ûnderdielen fan de Fryske grammatika. Sa leart de studint tagelyk oer it universele en oer it typysk Fryske yn lûdlear, wurdfoarming en sinbou. Oan ‘e hân fan wyklikse opdrachten kin de studint sjen litte dat er/se de kolleezjestof behearsket troch dy ta te passen op konkreet taalmateriaal. It fak wurdt ôfsletten mei in skriftlik tentamen. It fak is goed foar 10 ECTS-stúdzjepunten (280 stúdzje-oeren).

Aldfrysk is de midsieuske foarrinner fan it hjoeddeistige Frysk. It wurdt wol ‘the first cousin of English’ neamd. Oan skreaune boarnen binne ús benammen rjochtsteksten oerlevere út de perioade 1100-1550. Dosint Anne Popkema, ko-auteur fan it Aldfrysk wurdboek, liedt de studint yn yn de grammatika en de boarnen fan it Aldfrysk. Oan de ein fan de kolleezjerige kin de studint net allinnich mei help fan in wurdboek in stik Aldfrysk oersette, mar kin er/sy sa’n tekst ek begripe yn de kontekst fan syn maatskiplike, politike, rjochts- en taalskiednis fan de Midsieuwen. Wyklikse opdrachten riede de studint ta op in skriftlik tentamen oan de ein fan de kursus. It fak stiet foar 10 ECTS (280 stúdzje-oeren).

Lecturers