Frisian Track

A bachelor degree programme in the Netherlands consists of three academic years. One of these years is available for optional courses. For students who prefer to be trained in the language and culture of Fryslân we fill this optional space with six specialisation courses focused on Frisian language proficiency and on knowledge and understanding of Frisian history, Frisian literature, Frisian linguistics and Frisian historical linguistics. We believe that the innovative combination of general, more conceptual, and comparative courses alongside with a thorough specialisation track will create excellent specialists in Frisian with excellent job perspectives.

Why Frisian?

Frisian is the only second official language in the Netherlands, spoken by some 450.000 Frisians in the north of the country (and circa 10.000 Frisians in Germany). Only a small elite can actually write it. Therefore, like so many other minority languages, Frisian is something in between a dialect and a state language. Throughout the last two centuries the use of Frisian has been contested and defended time and again. Nowadays, quite a few institutions promote the Frisian language. It is protected by European treaties and mandatorily taught at school. Despite EU efforts its speakers are more proficient in Dutch than in Frisian. And exactly this makes it all the more interesting! The case of Frisian shows the interesting dynamics of minority languages in general. It is an excellent example of how minority languages attempt to create a balance between local and global, between unity and diversity.

The province of Fryslân

Fryslân is a province in the North of the Netherlands with some 650.000 inhabitants. It is typically known for its wide horizons, its seedikes and their sheep, its many lakes and canals, sailed on in summer and crossed by ice-skates in winter. The Frisians are often stereotyped as sturdy, stubborn, and supercilious people who vehemently cling to their own language and culture. While, in fact they’re a welcoming people who embrace modern society with a pleasant passion for the place they call home.

Structure of the programme

Our Frisian specialisation track within the Bachelor programme first of all provides the student with a robust knowledge of Frisian Language & Culture. Furthermore, this track is composed in such a way that Fryslân and the Frisian language also do function as a specific example of the general story of minorities and multilingualism. The Frisian track offers you the opportunity to gain in-depth knowledge on a European minority, to improve language proficiency in a minority language, and to develop your comparative research skills.

The Frisian track is also suitable for non-Dutch speakers. For those students, we have developed the course “Frisian as a Foreign Language”. This course takes your Frisian proficiency from level zero to a level at which you can manage speaking and understanding Frisian at a relatively independent level.

Internships

For those who, after completion of their studies, have the ambition to work within Fryslân, the programme can arrange placements within one of the many Frisian cultural institutions or within the Frisian government. The Department has excellent contacts in the province to accommodate the students.

Fryslân as a laboratory

Further knowledge of Fryslân can be acquired in some of the other main courses from the main programme, especially in the two ‘Frisian laboratory’ courses. In those classes all BA-students get to know the situation of Frisian as a minority language in greater detail. During ‘Into the Local Lab: Cultural Heritage’ for instance, students are invited to visit institutions in Fryslân such as the ‘Fries Museum’ in Leeuwarden, the provincial capital, to experience and analyse how Frisians try to preserve their past, and present this to the public and how this can be compared with other minorities

Bachelor thesis

At the end of the BA-programme, students must prove that they are of capable of working with the concepts, theories, and methodologies taught in the past three years by writing a bachelor thesis. Those who want to specialise in Frisian and Fryslân are warmly invited to choose a topic in the field of Frisian studies. They will be encouraged to do a comparative research, linking the case of Fryslân with one or more other minority cultures. By doing so, the students show their ability to relate their specific knowledge to general knowledge, thus connecting the global issues to the local situation.

Courses

Der wurde op de wrâld tûzenen talen praat, mar wittenskippers foarsizze dat der úteinlik mar in pear hûndert fan oerbliuwe sille. Hoe komt it dat lytsere talen útstjerre? Kinne lytsere talen rêden wurden? Of kinne we mar it bêste gewoan mei ús allen oerstappe op it Ingelsk? Yn dizze kursus learst oer de skaaimerken fan minderheidstalen en de mienskippen dy’t minderheidstalen prate. Troch de kursus learst hoe’t it komt dat sosjale en politike faktoaren foarkomme kinne dat in taal útsjert en hoe’tst sinnige útspraken dwaan kinst oer de fitaliteit fan in taal. Hoewol’t de klam yn dit fak leit op it Frysk as minderheidstaal, wurkje wy ek mei case studies oer oare parten yn Europa. Dit is in kursus fan 2 x 5 ECTS.

Oan it begjin fan de ‘Fryske track’ wurdt studinten oanleard om it Frysk op akademysk nivo te skriuwen, in kwaliteit dêr’t de studinten yn it fierderetrajekt net sûnder kinne. Taalfeardichheid I is opsplitst yn twa dielmodules fan elk 5 ECTS-stúdzjepunten. It fak wurdt jûn troch Willem Visser, in betûft Frysk taalkundige. Fan studinten wurdt ferwachte dat se it it Frysk al aardich ferstean, prate en lêze kinne. Oars wurdt har earst in kursus Frysk foar net-Frysktaligen oanret. Elke studint hâldt yn alle gefallen ien presintaasje. Der binne wyklikse opdrachten en it fak wurdt ôfsletten mei in skriftlik tentamen. It fak is goed foar twa kear 5 ECTS-stúdzjepunten (280 stúdzje-oeren).

Dit fak is it ferfolch op Taalfeardichheid I en wurdt ek wer fersoarge troch Willem Visser. It biedt in fierdere ferbreding en ferdjipping fan de Fryske skriuwfeardichheid. Studinten wurde traind yn it skriuwen fan linich Frysk yn ferskillende sjenres, lykas mails, formele brieven en sollisitaasjes, mar benammen yn akademyske sjenres as resinsjes, ûndersyksferslaggen en essees. Fierders makket it fak studinten bewust fan de Fryske taalnoarm. Elke studint hâldt yn alle gefallen ien presintaasje. Der binne wyklikse opdrachten en it fak wurdt ôfsletten mei in skriftlik tentamen. It fak is goed foar twa kear 5 ECTS-stúdzjepunten (280 stúdzje-oeren).

Yn dit kolleezje leart de studint oer de Fryske skiednis mei al syn ferskillende betsjuttingslagen: de myten fan de midsieuwen, de Fryske Frijheid, de opkomst fan in ferstêdske merkekonomy yn de iermoderne tiid en de tastânkomming fan dy ‘typysk Fryske’ plattelânskultuer yn 19e en 20e ieu dy’t elkenien bewust of ûnbewust sa goed ken. Histoarikus en heechlearaar Goffe Jensma hantearret de ‘topografyske’ metoade: alle twa wiken stiet in Fryske stêd, in doarp of in oar lânskipselemint sintraal. Troch fan dy plakken de skiednis troch de ieuwen hinne te rekonstruearjen, krijt de studint kennis en ynsjoch yn de ferrassend gelaagde kultuerskiednis fan Fryslân. Histoaryske skriuw- en ûndersyksfeardichheden wurde bybrocht troch wyklikse opdrachten, in presintaasje en in einwurkstik. It fak stiet foar 10 ECTS (280 stúdzje-oeren).

It fuortbestean fan it Frysk is nau ferfrissele mei de skiednis fan de Fryske literatuer. Yn dit kolleezje wurde de eigenaardichheden fan de Fryske literatuer bestudearre troch mei-inoar in oantal fan de belangrykste teksten út de Fryske literêre kanon te lêzen en te analysearjen. Dosint Goffe Jensma, heechlearaar Fryske taal- en letterkude, leit dêrby de klam op de maatskiplike funksje fan literatuer en op de represintaasje fan de Fryske maatskippij yn de literatuer fan benammen de 19e en 20e ieu. Sa pleatst dit fak de Fryske literatuer yn it ramt fan Fryslân as minderheidskultuer. Undersyksfeardichheden op it mêd fan literatuerwittenskip wurde de studint bybrocht troch wyklikse opdrachten, in presintaasje en in einwurkstik. It fak stiet foar 10 ECTS (280 stúdzje-oeren).

Dit fak jout de studint in basale kennis fan grammatika yn it algemien – fonology, morfology en syntaksis – en fan de grammatika fan it moderne Frysk yn it bysûnder. Dosint Willem Visser, in betûft Frysk taalkundige, behannelet yn de kolleezjerige spesifike ûnderdielen fan de Fryske grammatika. Sa leart de studint tagelyk oer it universele en oer it typysk Fryske yn lûdlear, wurdfoarming en sinbou. Oan ‘e hân fan wyklikse opdrachten kin de studint sjen litte dat er/se de kolleezjestof behearsket troch dy ta te passen op konkreet taalmateriaal. It fak wurdt ôfsletten mei in skriftlik tentamen. It fak is goed foar 10 ECTS-stúdzjepunten (280 stúdzje-oeren).

Aldfrysk is de midsieuske foarrinner fan it hjoeddeistige Frysk. It wurdt wol ‘the first cousin of English’ neamd. Oan skreaune boarnen binne ús benammen rjochtsteksten oerlevere út de perioade 1100-1550. Dosint Anne Popkema, ko-auteur fan it Aldfrysk wurdboek, liedt de studint yn yn de grammatika en de boarnen fan it Aldfrysk. Oan de ein fan de kolleezjerige kin de studint net allinnich mei help fan in wurdboek in stik Aldfrysk oersette, mar kin er/sy sa’n tekst ek begripe yn de kontekst fan syn maatskiplike, politike, rjochts- en taalskiednis fan de Midsieuwen. Wyklikse opdrachten riede de studint ta op in skriftlik tentamen oan de ein fan de kursus. It fak stiet foar 10 ECTS (280 stúdzje-oeren).

Lecturers